جلسه قرآن محفل انس در روز اربعین، شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹