جلسه قرآن محفل انس و برنامه ویژه، یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹