جلسه قرآن محفل انس و برنامه ویژه، یکشنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۹