جلسه قرآن محفل انس – یکشنبه ۲۹ سپتامبر – شیوه های گفتگوی سازنده