جلسه قرآن محفل انس – یک شنبه ۲۷ اکتبر – وجوه ماندگاری قیام عاشورا