جلسه قرآن محفل انس – یک شنبه ۳ نوامبر – وجوه ماندگاری قیام عاشورا