میلاد شاه خراسان، حضرت علی ابن موسی الرضا المرتضی (ع) امام رضا (ع)