محدودیت ترافیکی در روز برگزاری برنامه جشن عید غدیر