جمعی از عزیزان محفل انس در سانحه هوایی به دیار باقی شتافتند