قانون حمایت از مشتری در فروشگاه ها – دقت قیمت اسکنر